حرف "باتیستوتا "دربارهی شکسته شدن رکوردش توسط مسی

باتیستوتا:شکسته شدن رکوردم توسط مسی من را ویران کرد،به دکتر گفتم پاهایم را قطع کند.

<-BlogAbout->
اخبار ورزشی
اخبار ورزشی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ